serridslev kirke

Med Serridslev kirkes alder er det meget enkelt, for der kan faktisk sættes nøjagtige datoer på byggeriet i 1878: Tegningerne godkendt 11. februar, byggeriet startet 5. april, tårnet rejst 28. august, indvielse 17. november. Så også dengang var der dygtige og hurtigt arbejdende håndværkere til.

Det var naturligt at placere den nye kirke i Serridslev i stedet for i Nebel, fordi byen ligger mere centralt og med tiden havde udviklet sig til den største af sognets tre landsbyer. At der blev valgt en grund i byens sydvestlige hjørne, hænger sammen med de veje, som passerer forbi. Lige syd for kirken er det Horsens – Århus landevejen, som var en af datidens hovedfærdselsårer, mod vest er det vejen fra Nebel via Serridslev til sognets tredje landsby Bleld.

Sobert arbejde
Det var arkitekt og ingeniør Jens Chr. Clausen – en af datidens store Horsens-arkitekter – som tegnede Serridslev kirke. Hans gamle tegninger viser, at han syslede med flere forslag, bl.a. en mere kompakt og firkantet kirke, men det endte med en bygning i den mere traditionelle nygotiske stil, som var herskende i 1870-erne. Forbilledet har – viser hans papirer – været et par tyske landsbykirker.

Opførelsen blev betalt af kirkens daværende ejer, lensgreve Christian Emil Krag-Juel-Vind-Frijs, og der var ikke ende på rosen til ham, da indvielsen fandt sted. I en lokal avisartikel fra begivenheden skriver den anonyme journalist flere gange om ”den smukke Kirke” og bemærker bl.a., at den ”bærer ved sine tykke Mure og Stræbepiller præget af en Soliditet, der tyder på, at der ikke i denne Retning er sparet noget af Kirkeejeren”.

Højt til loftet
Gennem årene har kirken ikke gennemgået de helt store ændringer. Indvendigt stod væggene oprindelig med forsiringsstenens grå og gule farver, men nu er kirkerummet kalket hvidt.

I bygningen går skib og kor i et. Tårnet i vest er med spir, og tårnrummet danner våbenhus. En tresidet tilbygning på tårnets vestlige side rummer trappen til pulpituret.

I våbenhuset er tre kisteplader. De blev i 1992 overført fra kapellet på Nebel kirkegård. Det er over Marine Mund, død 1746, Søren Mund, død 1612, begge med tilknytning til Serridslevgaard, samt våbenskjold for familien Mund. 

Over indgangen er der en portal med et Kristushoved i cement, modelleret af en billedhugger med navnet Fjeldskov.

Det indvendige kirkerum virker monumentalt takket være den åbne tagstol, der dog i siderne afløses af et fladt træloft.
Pulpituret fungerede i starten som Herregårdsstol for Serridslevgaard. Her står nu kirkens orgel fra 1972.

Altertavlen
Kirkens fornemmeste stykke inventar er uden tvivl altertavlen og –bordet. De to ting stammer fra Nebel kirke. Her var de blevet sat i stand i 1874, så det faldt – heldigvis – naturligt at flytte dem over i den nye kirke fire år senere.Altertavlen og –bordet er i rig og pragtfuld bruskbarok, som det kræver god tid at finde alle detaljerne i.

I centrum står alterbilledet – et maleri af ”Den sidste nadver” fra 1700-tallet. Det flankeres af til venstre Moses med lovens tavler og til højre Kristus med verdenskuglen. Foroven ses i midten korsfæstelsen, til venstre opstandelsen og til højre himmelfarten. De to nederste figurer i sidefelterne er Adam og Eva, mens de ni figurer øverst på tavlen symboliserer dyderne. Af inskriptionerne fremgår det, at altertavlen er fra 1656, bordet fra 1666, begge dele skænket af den daværende herremand på Serridslevgaard Henric Mund og hans hustru Berete (Birgitte)Mormand.


Indskriften på gesimsen over alterbilledet lyder: ”Gud til ære oc Kirken til prydelse oc andre til god Exempel og efterSyn, haffner Erling oc Velbyrdig Mand Heinrich Mund til Seresløffgaard oc hans kiere Fru Berete NorMand forærd denne alterTauffel, med alt sin tilhøring Anno 1656”.


På alterbordet er der en anden indskrift: ”Iffterdi hand Haffner lyst til mig saa vil jeg hielpe Hannem ud, hand kiender mit naffn, der for vil jeg ophøye hannem, Psalmen 91. – 1666”.På alterbordet ses også Henric Munds og Berete Mormands sammentegnede initialer.Indskriften under alterbilledet er i en helt anden – og moderne – sprogbrug: ”Og det skete, da han sad med dem til bords, tog han Brødet, velsignede og brød det og gav dem. Da bleve deres Øjne aabnede og de kiendte ham. Luc. 24. 30. 31”.Teksten passer udmærket med det gamle nadvermaleri, men den er egentlig lavet til et maleri ”Kristus i Emmaus” af F. Storch.
Maleriet blev sat i altertavlen i forbindelse med istandsættelsen i 1874. Da altertavlen blev flyttet til Serridslev, fulgte det gamle 1700-tals maleri heldigvis med. ”I et lille Rum for Præsten bag Alteret hænger et ældre Maleri af Nadveren uden Kunstnernavn”, bemærkes det i en skildring af Serridslev kirke fra 1880’erne. Så her – godt af vejen – passede det gamle maleri altså sig selv, indtil senere tider med mindre smag for Storchs sødladenhed gengav det pladsen i altertavlen. Storchs maleri hænger nu på nordmuren på pulpituret.

De to alterstager er taget med fra Nebel kirke. På den ene står årstallet 1592 og navnene Claus Mund og Kiersten Jørnsdatter. 

Døbefont i cement
Kirkens prædikestol blev lavet til den nye kirke, ligeså stolestaderne.I mange år stod de i lyse, grå farver. Den nuværende farvesammensætning i rødt og grønt kom til i 2002.En ny døbefont – i cement! – blev støbt i 1878. Køn var den ikke, og Frijsenborgerne fandt i stedet en romansk granitkumme med løver og fugle i en anden kirke og lod hugge en ny fod. Cementfonten stod en del år ved indgangen til kirken, og blandt folk blev det sagt, at de gode børn blev døbt i den gamle font, mens de andre måtte nøjes med den nye. Nu er fonten flyttet til kapellet.Dåbsfadet er – viser indgraveringerne – skænket til Nebel kirke 1650 af Henric Mund og Berete Mormand – parret som også står bag altertavlen. Dåbskanden er fra 1968, givet af daværende sognepræst S.M. Sørensen og hustru.

I kirken hænger desuden en smuk 16-armet lysekrone, dateret 1607. Om den siges det i artiklen fra indvielsen, at den har hængt i Bergens domkirke, og at den er en gave fra lensgreve Frijs.
Udgivet af Nebel Menighedsråd 2002


Tekst: Chr. Rimestad
Fotos: Lene Sørensen
Tryk: Steffensen Offset